Viienda nädala ülesande vastus

Analüüsige oma e-portfooliot lähtudes nädala lugemismaterjalidest ja e-portfoolio keskkondade võimalustest. Mida annaks paremaks muuta? Kas teie portfoolios esitatu on seotud pädevusstandarditega?

 

Loetud teooria ja enese kogemuste järgi hindan e-portfoolio potentsiaali väga kõrgeks nii indiviidi personaalse õppe kui ka elukestva õppe kontekstis.

TLÜ haridustehnoloogia magistriõppesse sisseastumiseks vajaliku e-portfoolio eesmärgiks on pädevuste tõestamine ja enda kogemuste esitamine. Kuid analüüsides oma loodud e-portfooliot ja kõrvutades e-portfoolio definitsiooni („Viis omadust, mida e-portfoolio sisaldab: organiseeritud kogum vahendeid, sisaldab digitaalseid teadmusobjekte e-artefakte, otsib võimalusi pakkuda autentseid salvestisi, seotud üksikisiku staatusega, tavaliselt seotud õppimisega, kuid tihti ka teiste valdkondadega. (McAlpine, 2005)“),  pean hindama oma e-portfoolio suhteliselt puudulikuks. Aga lohutust tõi samas õppematerjalis väljatoodud fakt, et  e-portfoolio definitsioonide variatiivsus on levinud, mis omakorda võimaldab e-portfoolio defineerida mitmeti.

Minu e-portfoolio on portfooliotüübilt hindamisportfoolio ja esitlusportfoolio ristand, kusjuures hindan mõlemas aspektis oma portfoolio arenguvõimeliseks. Lähtuvalt teooriast peaks lisama juurde rohkem pädevusi tõestavaid argumente ja tõendusmaterjale.

Portfoolios esitletud pädevuste hindamisel  lähtusin „Õppejõudude ja õpetajate haridustehnoloogilised pädevused (EITSA)“ dokumendist  kuna see on kõige lähedasem minu professionaalse tegevusega.

Esmalt tooks välja oma e-portfoolio tehnoloogilised puudused. Edicy ei ole parim vahend e-portfoolio loomiseks, tegemist on väga staatilise keskkonnaga, mille eesmärgiks on pigem kodulehe loomine. Samas loen Edicy plussiks väga lihtsat kasutajaliidest ja ilusat kujundust ning väidan, et piisava pingutusega on võimalik Edicyga luua ka eesmärgipärane esitlus- või hindamisportfoolio. Selle keskkonna puhul on kasutamise aspektis puudujäägid kindlasti õppimis-, arengu-, rühma- ja tööportfoolio loomisel.

Esitan 2 stsenaariumit oma portfoolio arenguks.

Portfoolio kui esitlus- ja hindamisvahend

Esitlus- ja hindamisvahendina portfooliona peab keskenduma rohkem pädevuste tõendamise võimalustele – lisada juurde koopiad väljastatud tunnistustest, kirjutada lahti tehtud projektid, minu roll nendes, reaalsed tööülesanded ja -saavutused. Haridustehnoloogiliste pädevuste kontekstis peab enam avama tehtud e-õppealaseid tegevusi, nende juurde näitematerjale, referentse, tagasisidesid.

Esitlus-ja hindamisvahendina peaks olema e-portfooliol võimalus muuta vastavalt auditooriumile vaadet – e-portfoolio esitamine potentsiaalsele tööandjale, ülikooli sisseastumiseks jne. Tehnoloogiliselt jääb siin Edicy keskkond hätta, kuigi ideaalses maailmas võiks ma ka neid erinevaid vaateid kaitsta erinevate kasutajatele jagamisega ehk siis iga vaade oleks kaitstud erineva võtmega. See võimaldab hoida ka oma digitaalselt identiteeti, kuid samas ennast piisavalt esitleda.

Portfoolio kui arengu- ja õpivahend

Arengu- ja õpivahendida on minu e-portfooliol palju arengupotensiaali. Esmalt puudub vahend jälgida minu õpiteed, selleks võiks olla pädevustepõhine visuaalne vahend, mille puhul kuvatakse õpieesmärgist tulenevad tegevused ja sooritused (läbitud koolitused, reflekteeritud ja seostatud õppematerjal jne). Kuigi Edicys on reflekteerimisvõimalus olemas nii blogi kui kommentaaride sisestamisega, siis arenguportfoolio aspektist võiks olla lisaks vee töövahend oma professionaalse arengu planeerimiseks. Selleks võiks olla integreeritud pädevustepõhine arengu eesmärgistamise vahend, mille külge saab kasutaja lisada pädevuse tõestamise dokumendi või blogi sissekande. Jällegi jutt on ideaalsest maailmas 🙂

Edicy võimaldab küll linkida kõik oma veebipõhised õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud, mis annab võimaluse portfoolio omanikul koondada kõik enda õppimisega seotud info. Võimalus on küll olemas, kuid oma staatilisuse tõttu on see piisavalt ebamugav, et see tähendab pigem võimaluse olematust.

Tunnen puudust haridustehnoloogiliste pädevuste kaardistusest laiemast haardest ehk, et haridustehnoloogid, e-õppe (e-koolituse) tugiisikud saaksid hinnata oma pädevusi olenemata sellest, et nad üldharidus-, kutse-, kõrgkoolis ei tööta. E-õpe on väga laialdaselt levinud organisatsioonides nii sisekoolituste läbiviimiseks kui ka koolitusettevõtetel koolituste läbiviimisel, seega on organisatsioonides põhi- või osakoormusega spetsialiste, kes tegelevad e-õppega. Sestap muutub aktuaalseks ka haridustehnoloogiliste pädevuste kaardistus ilma kitsama sihtgrupi määratluseta. Loodan, et värske EHTL kui haridustehnoloogide esindusorganisatsioon võtab ka selle teema ühel hetkel arutada ja ellu viia.

Kokkuvõtvalt hindan oma olemasoleva portfoolio piisavaks esitlusportfoolioks, kuid kindlasti suure arengupotentsiaaliga. Oma olemasolevaid pädevusi (suuteid?) oleks parema meelega linkinud haridustehnoloogiliste pädevustega, mis ei ole õppejõu aspektist vaid e-õppe spetsialisti aspektist. Ja kuigi sisuliselt annab pädevuste dokumendist kõik üle kanda organisatsioonide e-õppe spetsialisti töösse, siis vormiliselt on mul keeruline seda portfooliot esitleda organisatsioonidele, kes ei ole otseselt teotud tasemeõppega.

Advertisements

5 responses »

 1. veronikatuul ütles:

  Analüüsisin oma teksti wordle.net abil ja selgus, et lisaks kesksetele mõistele – “e-portfoolio” ja “pädevused” kuritarvitan näiteks sidesõna “ka”-d väga palju ning määrsõna “oma”. Jah, kinnitus mu kahtlus, et tekstiloome ja sõnaseadmine on valdkond, mida pean endas arendama.

 2. Terje Väljataga ütles:

  Väga huvitav ja põhjalik analüüs kui ka portfoolio ise. Olen sinuga nõus, et praegusel hetkel keskendutakse peamiselt haridustehnoloogilistele pädevustele formaalse hariduse kontekstis. Meil on praegu Haridustehnoloogia keskuses tegemisel pädevuste hindamise keskkond ning selle esialgseks sihtgrupiks on ka mõeldud ikkagi õpetajaid. Samas peaksime ehk sinu ettepanekule rohkem tähelepanu pöörama…

 3. […] e-portfoolio koostamise keskkondadel on siiski mitmeid eeliseid kodulehe koostamise vahendite ees. Veronika ja Stina kirjutasid, et e-portfoolio vahend peaks võimaldama luua erinevatele sihtgruppidele […]

 4. Anneli Rumm ütles:

  Nõustun, et olemasolevate haridustehnoloogilised pädevuste abil on üsna keeruline end hinnata, kui sa traditsioonilisse haridussüsteemi ei kuulu (mina tegelen riigiasutuses osaliselt e-õppe arendamise ja korraldamisega). Kas on mõeldav, et Digimina hõlmaks ka neid inimesi? Võib-olla magistritöö raames sisendit pakkuda?

  • Hans Põldoja ütles:

   DigiMina projekti puhul on meil hetkel suhteliselt piiratud ajaressursid ning tarkvara esimene versioon ja testimisülesanded valmivad projekti rahastaja jaoks olulist sihtgruppi (kutseaasta õpetajad) silmas pidades. Hiljem on meil ilmselt kavas leida täiendavaid vahendeid keskkonna edasi arendamiseks.

   Ma tean, et Eesti Haridustehnoloogide Liit on võtnud omale üheks eesmärgiks töötada välja haridustehnoloogide kutsestandard. See kehtiks siis ühtemoodi nii üldhariduses, kutsehariduses, kõrgkoolides kui ka ettevõtetes töötavatele haridustehnoloogidele.

   Kui Su magistritöö mõtted liiguvad riigiasutuses töötava haridustehnoloogi ülesannete, pädevuste jne suunas, siis võib siin ühiseid huvisid leida…

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s